Oudervereniging

 


 
 
 
Onder aan deze bladzijde kunt u de stukken vinden van de jaarvergaderingen.
 
Algemeen.
In vergelijking met de beleidsmatige taak van de medezeggenschapsraad (MR) heeft de oudervereniging een meer uitvoerende taak. In samenwerking met de schoolleiding, leraren en ouders worden tal van evenementen door de oudervereniging georganiseerd. Het doel van de oudervereniging is het bevorderen van de relatie tussen school en de ouders. De werkzaamheden van de oudervereniging dragen bij aan het functioneren van de school. In de statuten van de Oudervereniging wordt dit als volgt verwoord (artikel 3): "De vereniging stelt zich - gelet op de primaire verantwoordelijkheid van de ouders voor de opvoeding van hun kinderen - ten doel de samenwerking tussen de ouders, het algemeen bestuur en het personeel met betrekking tot onderwijs en vorming van de leerlingen te bevorderen binnen de school en in verband met de school".
 
Tot de taken behoren o.a.:
 • het organiseren van en helpen bij alle mogelijke activiteiten die door en op school worden georganiseerd;
 • het fungeren als klankbord voor ouders/verzorgers naar school en directie toe;
 • innen en beheren van de ouderbijdrage.
Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit een vertegenwoordiging van tenminste 5 ouders. Voor het schooljaar 2017/2018 bestaat het betsuur uit de volgende personen:
Paula Karis (Voorzitter), Vivianne van Betteray (Secretaris), Nicole Lamers (Penningmeester), Judith Waeijen, Bianca Verhoeven, Ralf Maes, Wendy Romeijnders, Anke Engelen, Moniek Heijmans, Sabine van Ryt, Natasja Althusius en Pauline te Loo.
 
Vergaderingen.
De oudervereniging vergadert ongeveer acht keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen is naast de leden van de oudervereniging ook een vast teamlid van school.
Onderwerpen die aan de orde komen in deze vergaderingen zijn o.a.:
 • actuele zaken van school, bestuur en MR;
 • informatie uit de diverse werkgroepen;
 • organisatie van en afspraken maken over de activiteiten waarin de oudervereniging ondersteuning biedt;
 • bespreekbaar maken van zaken die bij de ouders spelen.
De vergaderingen van de oudervereniging zijn openbaar en kunnen door een ieder worden bijgewoond. De data van de vergaderingen van komend schooljaar staan hieronder vermeld. Mocht u een vergadering willen bijwonen dan kunt u zich aanmelden bij de secretaris op oudervereniging@deleerlingst.nl
 
Tijdstip 20:00 uur in de Leerlingst.
 • Donderdag 28 september 2017;
 • Woensdag 11 oktober 2017:  Jaarvergadering samen met de Medezeggenschapsraad (MR) (Aanvang op 11 oktober 2017 om 19:00 uur);
 • Dinsdag 21 november 2017;
 • Donderdag 18 januari 2018;
 • Dinsdag 20 maart 2018;
 • Donderdag 17 mei 2018.
 
Eenmaal per jaar is er een algemene jaarvergadering. Alle ouders worden tijdig op de hoogte gesteld over de plaats en datum van deze vergadering. Tijdens deze vergadering legt de oudervereniging verantwoording af over zaken die het voorgaande schooljaar aan de orde waren middels een jaarverslag opgemaakt door de secretaris en de penningmeester. Tevens wordt er een begroting gepresenteerd voor het komend schooljaar, vindt er een kascontrole plaats en wordt de ouderbijdrage voor het volgend schooljaar vastgesteld. Tenslotte vindt er - zo nodig -een bestuursverkiezing plaats.
 
Werkgroepen
Voor alle activiteiten die de school organiseert worden werkgroepen opgericht. In deze werkgroepen zitten één of twee leraren en één of twee leden van de ouderraad. Daarnaast wordt bij deze werkgroepen per activiteit gekeken over er extra hulp nodig is van ouders. De eindverantwoordelijkheid en de voorzittersrol van de activiteit ligt bij één van de leraren. De leden van de ouderraad ondersteunen hen daarbij.
De activiteiten die worden georganiseerd zijn:
 • Sinterklaasviering;
 • Kerstviering;
 • Carnaval;
 • Pasen;
 • Sportdag/Koningsspelen;
 • Schoolreis. 
Lidmaatschap en ouderbijdrage
Zodra uw kind aan de basisschool begint wordt u als ouder of verzorger in principe automatisch lid van de oudervereniging.
Om alle activiteiten te kunnen bekostigen vragen wij per schooljaar van u een bijdrage. Deze bijdrage is vrijwillig en wordt geïnd en beheerd door de oudervereniging.  Voor het schooljaar 2017/2018 is de ouderbijdrage vastgesteld op € 15,00 per kind.
Kinderen die na 1 januari instromen betalen een lagere bijdrage. Deze wordt aan hen kenbaar gemaakt op het moment van instromen.
 
U kunt de ouderbijdrage overmaken op rekeningnummer NL86 RBRB 085 00 87 473 van Regiobank t.n.v. Oudervereniging "De Leerlingst" te Haelen onder vermelding van de naam van het kind (kinderen) en de groep (groepen)
Mocht de betaling van de ouderbijdrage een probleem voor u zijn, dan kunt u zich wenden tot de directeur van de school.

Voor vragen kunt u zich wenden tot de secretaris van de oudervereniging:

Vivianne van Betteray: oudervereniging@deleerlingst.nl


Stukken van de jaarvergaderingen van 11 oktober kunt u hier zo spoedig mogelijk downloaden.