Ouderinfo nr. 25, 2020-2021

   
Haelen, Maandag, 12 juli 2021

Beste ouders/verzorgers van de Leerlingst,
Zoals u van ons gewend bent de regelmatig verschijnende Leer-Link met het laatste nieuws.
 
Vanwege corona hebben scholen het fysieke onderwijs afgewisseld met digitaal les op afstand. De beperkingen hebben landelijk invloed gehad op de ontwikkeling van leerlingen en daarom ontvangen alle scholen voor twee jaar subsidie.

Er wordt veel gesproken in de media over het 'Nationaal Programma Onderwijs' (NPO). Elke school heeft in opdracht van de overheid een schoolscan uitgevoerd en kan vervolgens zelf bepalen welke activiteiten/interventies het meest passend zijn. De acties/interventies zijn samen met het team opgesteld en besproken met de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met onze interventies.

Om goed in kaart te brengen wat de huidige situatie is op de Leerlingst, hebben we veel informatie verzameld en geanalyseerd. Om te komen tot een zo volledig mogelijk beeld, hebben we gebruik gemaakt van o.a.:
 • Resultaten methodetoetsen en (leerlingvolgsysteem) CITO toetsen;
 • Observaties en gesprekken met ouders en kinderen;
 • Enquête sociale veiligheid groep 6, 7 en 8;
 • Uitslagen leerlingvolgsysteem Sociale Competentie Observatielijst;
 • Enquêtes ouders en leerkrachten;
 • Nationale cohortonderzoek.
Ook hebben we de feedback vanuit oudergesprekken en team overleggen meegenomen. De intern begeleiders zijn nauw betrokken geweest en hebben intensief meegewerkt aan het plan. Tevens hebben we leerkrachten (in een denktank) en leerlingen mee laten denken.

Interventies
In de bijlage ziet u een schematische weergave van onze interventies en onze uitgangspunten. We kunnen nog niet tot op de detail aangeven hoe alles eruit gaat zien, maar willen u toch al meenemen in de interventies die we nu aan het uitwerken zijn.

We hebben gekozen voor activiteiten die schoolbreed en ook op de langere termijn van positieve invloed zijn op de leerresultaten en het sociaal welbevinden. Bij ons dragen de investeringen dan ook bij aan het meerjarenbeleidsplan. We hebben opnieuw geconstateerd dat er een achterblijvende leergroei is bij een aantal leerlingen. De meeste leerlingen waren al in beeld en krijgen hiervoor al de juiste extra aandacht en begeleiding. Dit zien we ook terug in de CITO resultaten van de kernvakken: rekenen (RW), spelling (SP), begrijpend lezen (BL) en technisch lezen (DMT). Er is op deze toetsen zowel lager gescoord als hoger, waardoor er gemiddeld genomen geen sprake is van achterstanden. We hebben u al eerder geïnformeerd dat we gesignaleerd hebben dat de leerlingen te weinig leergroei doorgemaakt hebben op de vakken begrijpend en technisch lezen.

De NPO-gelden zullen wij gebruiken voor:
1) Verdere professionalisering van het eigen team
Door te investeren in specialisten die onze leerkrachten vooral coaching on the job komen geven, werken we aan een duurzame ontwikkeling om de kwaliteit van onze leerkrachten direct te verbeteren en te behouden. We creëren nog meer een doorgaande leerlijn, kunnen direct en sneller inspelen op de (individuele) behoeften en vergroten daarmee de kwaliteit van ons onderwijs. Onze eerste prioriteit gaat uit naar ons rekenonderwijs en begrijpend lezen. Tevens gaan we aan de slag met een ergotherapeut om coaching on the job te geven. Zij gaat leerkrachten helpen om de juiste interventies in te zetten bij leerlingen die vastgelopen zijn op bijvoorbeeld taakaanpak, emotieregulatie, concentratie of bewegingsonrust in zich hebben.

2) Begeleiding kleinere groepen en tutoring
Wij geloven in het positieve effect van begeleiding in kleinere groepen en instructie op het juiste niveau. Door extra inzet van enkele teamleden en extra inzet van de intern begeleiders kunnen wij dit organiseren. Hierbij ligt onze focus bij de kernvakken begrijpend lezen, lezen, rekenen en spelling. Tevens zullen we meer gaan werken met tutoring door onderwijsassistenten, leerkrachten en kinderen onderling. Tevens denken wij ook dat ouders een rol kunnen spelen in tutoring tijdens het leeskwartier 's morgens.

3) Mijn rapportfolio
We zijn al een hele tijd bezig om ons rapport aan te passen aan een vriendelijkere versie en een meer zeggende versie. Volgend schooljaar zullen we gaan werken met "mijn rapportfolio". Een digitaal systeem wat gedurende het jaar gevuld gaat worden door leerkracht, leerling en ouders. Wordt vervolgd.

4) Aanschaf materiaal
Om ons onderwijs nog meer aan te laten sluiten op wat kinderen nodig hebben, hebben we meer materialen nodig. Om u een indruk te geven welke materialen er op de lijst staan om aan te schaffen:
 • Logo 3000: breidt de woordenschat van de kleuters uit d.m.v. een goed onderbouwde aanpak;
 • Bouw: biedt een effectieve ondersteuning bij de beginnende geletterdheid voor de kinderen uit de groepen 2 t/m 4;
 • rekenmaterialen om rekenen meer visueel te maken;
 • Bareka: een programma om te werken aan een stevig rekenmuurtje en een helderbeeld te krijgen van de rekenontwikkeling zodat we kinderen nog meer gerichte ondersteuning en oefening te bieden;
 • materialen voor ons leesonderwijs om nog meer leesplezier te creëren;
 • spellen om de executieve functies van leerlingen nog meer te ontwikkelen.
Door inzet van de NPO-gelden zijn wij in staat ons onderwijs effectiever in te zetten en zo een optimale groei voor iedere leerling te bewerkstelligen. Kwaliteit van de leerkracht heeft de grootste invloed op de leerontwikkeling van kinderen. Daarom investeren wij het meest in duurzame professionaliteit van ons team.

Met vriendelijke groet,

mede namens het team basisschool de Leerlingst
Leon Boom
Directeur

Vakantierooster 2021-2022
Hierbij het definitieve vakantierooster. U ziet dat we een aantal studiedagen gepland hebben. Dit zijn er meer dan andere jaren. Dit kunnen we doen omdat we volgend schooljaar genoeg schooluren maken, maar hebben we ook nodig om de ontwikkelingen rondom NPO goed te volgen, evalueren en waar nodig aan te passen.
Zomervakantie 20-21 t/m 5 september 2021
Studiedag 11 oktober 2021
Herfstvakantie
25 t/m 29 oktober 2021
Studiedag 10 november 2021
Sinterklaas 6 december 2021
Vrijdagmiddag voor de kerstvakantie 24 december 2021 vanaf 12.00 uur
Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Carnavalsvakantie 28 februari t/m 4 maart 2022
Studiedag 24 maart 2022
Paasmaandag 18 april 2022
Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022
Studiedag 25 mei 2022
Hemelvaart 26 en 27 mei 2022
Tweede Pinksterdag 6 juni 2022
Studiedag 7 juni 2022
Vrijdagmiddag voor de zomervakantie 22 juli 2022 vanaf 12.00 uur
Zomervakantie 25 juli 2022 t/m 2 september 2022
 
De Leerlingst met de 5 pijlers van ons onderwijs :
Brede talentontwikkeling
- Creativiteit - Kennis en vaardigheden - Leren leren - Identiteitsontwikkeling.
Samen recht doen aan de totale ontwikkeling van ieder kind!


Basisschool De Leerlingst, Postbus 4062, 6080 AB Haelen.
Tel: 0475-300 989
E-mail: info@deleerlingst.nl